• Català
  • Spanish
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
Centre Artesà Tradicionarius

Who we are

Llei de transparència 19/2013

La llei de l’estat espanyol  19/2013 de 9 desembre de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, publicada al B.O.E. núm. 295 del 10/12/2013 obliga a publicar les funcions que desenvolupen, l'estructura organitzativa, el marc jurídic i la normativa que els sigui d’aplicació així com els contractes, convenis subscrits, subvencions i ajudes públiques percebudes en relació a les Administracions Públiques a “les entitats privades que percebin durant el període de un any ajuts o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000 euros o quan al menys el 40% del total dels seus ingressos anuals tinguin caràcter d’ajuda o subvenció pública, sempre que arribin com a mínim a la quantitat de 5.000 euros”  (Cap. I, Art. 4.b). L’Associació Cultural TRAM compleix aquestes condicions.
 
L’Associació Cultural TRAM és el titular d’aquesta pagina web. Té com a objectius la difusió i promoció de la música tradicional dels Països Catalans i per extensió, de la Cultura Tradicional. Organitza el festival Tradicionàrius i és responsable de la gestió i programació del Centre Artesà Tradicionàrius – C.A.T.- (propietat de l’Ajuntament de Barcelona -Districte de Gràcia) i de l’Escola Folk del Pirineu amb seu a Arséguel (Alt Urgell), així com d’altres programes i projectes d’interès públic com la programació de La Plaça del Folk a la Festa Major de Gràcia o les actuacions de la formació tradicional coneguda com Els Ministrils de Camí Ral a la Festa Major de Barcelona i altres ciutats. A la pestanya QUI SOM del menú hi ha una PRESENTACIÓ que amplia aquesta informació sobre activitats que realitza l’associació.
 
L’Associació Cultural TRAM és una associació cultural sense ànim de lucre i es gestiona a través de les decisions preses per la junta de govern, formada per quatre càrrecs sense remuneració: President, Vice-president, Secretari i Tresorer. Subscriu convenis de col·laboració amb entitats i administracions i rep ajudes d’aquestes, en les quanties que detallen els documents següents, per aquests darrers anys:
 
Downloads